Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

De Keukenbrouwers – Jan Vandijck

Vredestraat 147

2540 Hove

Ondernemingsnummer: 633230549

Bankrekening: IBAN: BE27 7310 4595 8773

Website:www.dekeukenbrouwers.be

Facebook:www.facebook.com/brouwer

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van De Keukenbrouwers biedt haar klanten de mogelijkheid om dranken online aan te kopen. Wij verkopen bieren. Wij verzenden binnen de 10 dagen en leveren zo snel mogelijk op uw gewenste adres.

Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij De Keukenbrouwers.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De consument heeft het recht aan De Keukenbrouwers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief na het bestellen van een bepaald product.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons (zie artikel 12).

De Keukenbrouwers is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Keukenbrouwers is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Keukenbrouwers.

De Keukenbrouwers is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het De Keukenbrouwers-assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van De Keukenbrouwers. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-kredietkaart

-bankkaart

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van De Keukenbrouwers.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Keukenbrouwers te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Keukenbrouwers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Keukenbrouwers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de De Keukenbrouwers, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Keukenbrouwers.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan De Keukenbrouwers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de De Keukenbrouwers en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan De Keukenbrouwers met maatschappelijke zetel in Vredestraat 147 te 2540 Hove te België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

Artikel 10: Privacy

De Keukenbrouwers verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van De Keukenbrouwers toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van De Keukenbrouwers bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Keukenbrouwers uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@dekeukenbrouwers.be of dit aan te vragen op het hierna vermelde adres: Vredestraat 147 te 2540 Hove.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-ingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Keukenbrouwers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Keukenbrouwers respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op De Keukenbrouwers ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De Keukenbrouwers maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

De Keukenbrouwers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@dekeukenbrouwers.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Keukenbrouwers om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: De Keukenbrouwers klantencontact

De Keukenbrouwers is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 49 09 02, via e-mail op info@dekeukenbrouwers.be.

Of per post op het volgende adres De Keukenbrouwers, Vredestraat 147 te 2540 Hove.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Keukenbrouwers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Keukenbrouwers kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en ook Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan De Keukenbrouwers de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken.

Artikel 17: Ingaven persoonlijke gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.